გიორგი ღლონტი

ელ-ფოსტა: ilrgeo@gmail.com

გიორგი ღლონტი

სამართლის დოქტორი
ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი