კახა წიქარიშვილი

ელ-ფოსტა: k_tsikarishvili@hotmail.com

კახა წიქარიშვილი

ა(ა)იპ კონსტიტუციის 42-ე მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტი