ანა გურიელი

ელ-ფოსტა:

ანა გურიელი

სამართლის დოქტორი

კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის აფელირებული ასისტენტი

ადვოკატი, მედიატორი