საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალ „სამართლის მაცნეს” მეორე ნომრის წარდგენის ღონისძიება

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალ „სამართლის მაცნეს” მეორე ნომრის წარდგენის ღონისძიება

გიწვევთ საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალ „სამართლის მაცნეს“ მეორე ნომრის წარდგენის ღონისძიებაზე.

სამართლის მეცნიერთა კავშირის გამოცემა, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “სამართლის მაცნე“ გიწვევთ სამართლის დარგის მეცნიერებს, მკვლევარებს, ჟურნალის მეორე ნომრის წარდგენის ღონისძიებაზე.

ღონისძიება გაიმართება 2021 წლის 9 მარტს 12 საათზე  დისტანციურად,  პლათფორმა ზუმის მეშვეობით.

დისკუსიაში მონაწილეობის მსურველები შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ 8 მარტის ჩათვლით აქ განთავსებულ სარეგისტრაციობმულზე  და გამოგიგზავნით შეხვედრის ბმულს, რისი მეშვეობითაც შეძლებთ მონაწილეობას დისკუსიაში.

დღის წესრიგი

12 10 – 12 15

მისალმება, ჟურნალის წარდგენა – სამართლის მეცნიერთა კავშირის თავმჯდომარე, ჟურნალის მთავარი რედაქტორი ზურაბ ჭყონია.

სამართლის მაცნეს“  მეორე ნომერში გამოქვეყნებული სტატიების პრეზენტაცია:

1210 – 12 15

მარიამ გაიპარაშვილი

არამართლზომიერი ქმედების შედეგად სიცოცხლისა და დაბადების საქმეები – შედარებითსამართლებრივი ანალიზი

1215– 12 20

გიორგი ლორია

სიკვდილის აკრძალვა და ღირსეული სიცოცხლის უფლება

1220-1225

ვახტანგ მურადაშვილი

სახელმწიფოს როლი მსჯავრდებულის რესოციალიზაციის პროცესში

1225-1230

ელენე კავთუაშვილი

ბავშვის უფლება, იყოს მოსმენილი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში

1230-1235

გიორგი გამხიტაშვილი

მიზეზობრიობის ზოგიერთი პრობლემური ასპექტი შერეული უმოქმედობით ჩადენილ დანაშაულში

1235-1240

ნათია ბუბუტეიშვილი

პრაქტიკაში ქალ მსჯავრდებულთა პირობით ვადაზე ადრე განთავისუფლების თავისებურებები, მათ შორის თავისუფლების აღკვეთის უფრო მსუბუქი – არასაპატიმრო სასჯელით შეცვლისას

1240-1245

ნინო ქიტოშვილი

სასჯელის მიზნის მიღწევის სირთულეები პენიტენციურ დაწესებულებაში

1245-1250

თამარ მსხვილიძე

უცხოური სამართლის არგამოყენების ძირითადი ფაქტორები საერთაშორისო კერძო სამართალში

1250-1255

ანა კუჭუხიძე

ფორმალური კონსტიტუციური კონტროლი – კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ანალიზი

1255-1300

სალომე სიჭინავა, თინათინ ქავთარაძე, სალომე მურადაშვილი

საჯარო მმართველობის რეფორმის (PAR) გავლენა მუნიციპალური სერვისების ხარისხზე საქართველოში და მათი შესაბამისობა კარგ მმართველობასთან

1300-1220

თავისუფალი სიტყვა- მოწვეული სტუმრები

1315პრეზენტაციის დახურვა