მისია და მიზნები

სამართლის მეცნიერთა კავშირის მიზნებია:

საქართველოში სამართლებრივი სახელმწიფოს მშენებლობის და საზოგადოებაში მართლშეგნების დონის ამაღლების, სამართლის მეც­ნიე­რე­ბის და იურიდიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა, სამართლის მეცნიერთა და მკველავართა, ასევე სამართლის დარგში სამეცნიერო კვლევების კოორდინაცია, სამართლის მეცნიერთა და პროფესორ-მასწავლებელთა უფლებათა დაცვა.

სამართლის მეცნიერთა კავშირი ეწევა შემდეგ საქმიანობას:

 • ახდენს სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობას და კოორდინაციას;
 • ეწევა სამეცნიერო-კვლევით და საექსპერტო საქმიანობას;
 • ხელს უწყობს განსაკუთრებული სამეცნიერო კვლევების წარმოჩენას;
 • ამზადებს საკანონმდებლო წინადადებებს;
 • მონაწილეობს საკანონმდებლო ცვლილებების განხილვაში;
 • ახდენს კანონპროექტების და საკანონმდებლო ბაზის სამართლებრივ შეფასებას, ექსპერტიზას და მათზე ამზადებს დასკვნებს;
 • ატარებს სამეცნიერო კონფერენციებს და აწყობს დისკუსიებს;
 • გამოსცემს ბეჭდვით და ელექტრონულ სამეცნიერო-პრაქტიკულ ჟურნალებს და სხვა ლიტერატურას;
 • ატარებს საჯარო ლექცია-სემინარებს და ტრენინგებს;
 • ზრუნავს იურიდიული ლიტერატურით აღჭურვილი საბიბლიოთეკო ქსელის, შექმნასა და განვითარებაზე;
 • ზრუნავს სამართლის დარგში დაცული დისერტაციების და რეფერატების ბანკის შექმნაზე;
 • ქმნის კავშირის სტრუქტურულ ერთეულებს;
 • ქმნის კომისიებს და სამეცნიერო საბჭოებს;
 • აწესებს და ანიჭებს ტიტულებს, გასცემს ჯილდოებს, პრემიებს სამართლის მეცნიერების და იურიდიული განათლების განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის, ასევე ამ დარგის ხელშეწყობისათვის განსაკუთრებული სამეცნიერო მიღწევების წარმოსაჩენად;
 • ამყარებს ურთიერთობებს როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ მომუშავე მეცნიერებთან, სამეცნიერო, საგანმანათლებლო და პროფესიულ ორგანიზაციებთან;
 • თანამშრომლობს ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.