კავშირის გამგეობის ხდომა

კავშირის გამგეობის ხდომა
2019 წლის 15 დეკემბერს ჩატარდა კავშირის გამგეობის სხდომა.
გამგეობის გადაწყვეტილებით დაფუძნდა კავშირის საერთაშორისო სამეცნიერო ონლაინ ჟურნალი „სამართლის მაცნე“. მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება, რომლითაც კავშირის თავმჯდომარეს დაევალა კავშირის ახალი ვებგვერდის და ჟურნალის ვებგვერდის შექმნის ორგანიზება და ამ საკითხებზე შესაბამისი სპეციალისტის მოძიება და მასთან ხელშეკრულების გაფორმება. იმავე სხდომაზე გადაწყდა სტრუქტურული ერთეულის სახით სასწავლო ცენტრის შექმნა.