გიორგი ხატიძე

ელ-ფოსტა: george.khatidze@gmail.com

გიორგი ხატიძე

სამართლის დოქტორი (პენინსულას უნივერსიტეტი, კალიფორნია, აშშ.)
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (ჯიპა)-ს სამართლის და პოლიტიკის სკოლის ასოცირებული პროფესორი
ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
საქართველოს პარლამენტის წევრი.