გიორგი ხატიძე

ელ-ფოსტა: george.khatidze@gmail.com

გიორგი ხატიძე

სამართლის დოქტორი, პროფესორი
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის დეკანი

საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი

ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი