ნინო ხუნაშვილი

ელ-ფოსტა: ninokhunashvili@gmail.com

ნინო ხუნაშვილი

სამართლის დოქტორი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეის სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი