ნინო ხუნაშვილი

ელ-ფოსტა: ninokhunashvili@gmail.com

ნინო ხუნაშვილი

სამართლის დოქტორი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეის სამართლის ფაკულტეტის პროფესორი

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი