ანა გურიელი

ელ-ფოსტა:

ანა გურიელი

სამართლის დოქტორი

კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის აფილირებული ასოცირებული პროფესორი

ადვოკატი, მედიატორი