დავით ჯალაბაძე

ელ-ფოსტა: dato.djalabadze@mail.ru

დავით ჯალაბაძე

სამართლის დოქტორი
ადვოკატი