გივი აბაშიძე

ელ-ფოსტა:

გივი აბაშიძე

სამართლის დოქტორი
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
ადვოკატი