კახა წიქარიშვილი

ელ-ფოსტა: k_tsikarishvili@hotmail.com

კახა წიქარიშვილი

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის პროფესორი