ნიკა დუდაშვილი

ელ-ფოსტა:

ნიკა დუდაშვილი

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე, ამავე უნივერსიტეტის სამართლის, სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სამართლის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი