ნიკა დუდაშვილი

ელ-ფოსტა:

ნიკა დუდაშვილი

ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სამართლის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი
თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის აფილირებული ასისტენტი, იურიდიული სამსახურის უფროსი, იურიდიული კლინიკის ხელმძღვანელი