ქეთევან მჭედლიშვილი – ჰედრიხი

ელ-ფოსტა: kmh411@arcor.de

ქეთევან მჭედლიშვილი – ჰედრიხი

სამართლის დოქტორი (ფრაიბურგი, გერმანია)
იენის ფრიდრიხ შილერის სახელობის უნივერსიტეტის (გერმანია) სამართლის ფაკულტეტის და თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მოწეული ლექტორი

თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფო და სამართლის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი