ზურაბ ძლიერიშვილი

ელ-ფოსტა:

ზურაბ ძლიერიშვილი

სამართლის დოქტორი
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის პროფესორი, სამოქალაქო სამართლის ინსტიტუტის დირექტორი
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლე